Wydrukuj to Strona

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Mieszkańców – MIŁE SĄSIEDZTWO”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu „SMMS”

§ 2
Stowarzyszenie działa na mocy obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4
1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami kraju z poszanowaniem prawa miejscowego.
3. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Oddziały, obejmujące swoim zasięgiem określony obszar. Oddział nie posiada osobowości prawnej.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach niesprzecznych z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie.
5. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

§ 5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6
1. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci oraz druków firmowych i legitymacji członkowskich na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania osiedla mieszkaniowego, zwanego dalej Osiedlem. Stwarzanie jego mieszkańcom warunków zmierzających do bezpiecznego i właściwego zamieszkiwania, tworzenie atmosfery miłego sąsiedztwa w ładnym, sprawnym technicznie i dobrze zarządzanym osiedlu, a w szczególności zaś:
1.) organizowanie działań, mających na celu prawidłowe funkcjonowanie osiedla,
2.) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju infrastruktury osiedlowej, ładu architektonicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego,
3.) krzewienie dobrosąsiedzkich zasad współżycia mieszkańców,
4.) godzenie interesów indywidualnych mieszkańców z dobrem ogólno-osiedlowym,
5.) reprezentowanie oraz ochrona interesów i praw członków Stowarzyszenia wobec władz
państwowych i samorządowych, sądów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
6.) organizowanie zbiórek pieniężnych na wyznaczone cele społeczności osiedlowej,
7.) propagowanie zagadnień prawnych i technicznych związanych z budownictwem, zarządzaniem nieruchomościami i ochroną środowiska naturalnego,
8.) prowadzenie wszelkiej działalności promocyjnej, organizacyjnej, informacyjnej, szkoleniowej i konsultingowej – zgodnie z przepisami prawa.

§ 8
Głównymi sposobami realizacji celów Stowarzyszenia jest:
1.) prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu pozyskiwanie środków służących wspieraniu działalności statutowej Stowarzyszenia,
2.) gromadzenie środków na wyznaczone cele statutowe,
3.) zaciąganie koniecznych zobowiązań w imieniu i na rzecz członków Stowarzyszenia,
4.) doradztwo, szkolenia i wszelka możliwa pomoc dla członków Stowarzyszenia,
5.) integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez kreowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej,
6.) formułowanie opinii i opracowywanie ekspertyz na potrzeby Stowarzyszenia oraz jednostek i organizacji współpracujących lub wspierających,
7.) promowanie firm, świadczących profesjonalne usługi dla osiedla,
8.) współpraca z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, z osobami fizycznymi i prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej organizacjami społecznymi, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, kulturalnymi, i innymi instytucjami w kraju i za granicą,
9.) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów między członkami w drodze postępowania pojednawczego i polubownego.

§ 9
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie, jako zakład pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy, reprezentowane jest wobec pracowników przez prezesa lub wyznaczonego pełnomocnika.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Członkowie Stowarzyszenia.

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.) członków założycieli,
2.) członków zwyczajnych,
3.) członków wspierających,
4.) członków honorowych.

§ 12
1. Członkowie założyciele to osoby, które rozpoczęły działalność na rzecz Stowarzyszenia jeszcze przed jego rejestracją i doprowadziły do jego zarejestrowania. Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia, członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi.
2. Listę członków założycieli Zarząd Stowarzyszenia dołączy do niniejszego Statutu.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
1.) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2.) nie jest pozbawiona praw publicznych,
3.) daje rękojmię realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i akceptuje te cele,
4.) złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i regularnego uiszczania składek członkowskich,
5.) wpłaci wpisowe (najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia).
2. O przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
3. Od negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania przy czym stosowane zażalenia powinno być złożone w terminie 14 dni od ogłoszenia uchwały do Komisji Rewizyjnej.

§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.

§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i nie powoduje utraty praw członkowskich innego rodzaju.

Prawa członków Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członek zwyczajny posiada prawo:
1.) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2.) zaskarżania wszystkich uchwał władz Stowarzyszenia, poza uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3.) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym także jego urządzeń i świadczeń,
4.) zgłaszania umotywowanych wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia do jego organów i domagania się odpowiedzi na nie,
5.) otrzymywania stałej informacji o pracach Zarządu oraz realizacji celów Stowarzyszenia,
6.) udziału w działalności programowo-organizacyjnej,
2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa wymienione w ust.1 pkt. pkt. 3-6, oraz prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jako obserwator z głosem doradczym.

Obowiązki członków Stowarzyszenia.

§ 17
1. Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do:
1.) przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2.) udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania programu Stowarzyszenia,
3.) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia,
4.) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
5.) przestrzegania norm współżycia społecznego,
6.) regularnego wywiązywania się z deklarowanych wobec Stowarzyszenia świadczeń, zobowiązań i składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi zobowiązani są wykonywać obowiązki wymienione w ust. 1 pkt. 1- 5 w zakresie ich dotyczącym.

Utrata członkostwa.

§ 18
1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek wykreślenia członka z listy Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu:
1.) pisemnego wypowiedzenia członkostwa złożonego Zarządowi Stowarzyszenia,
2.) śmierci członka, w trybie wykreślenia z datą śmierci,
3.) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
a.) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składki przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
b.) działalności sprzecznej ze Statutem, regulaminami i uchwałami organów Stowarzyszenia,
c.) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d.) nie wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań lub obowiązków członkowskich,
e.) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
f.) innej ważnej przyczyny zawinionej przez członka, który okazałby się niegodnym bycia członkiem Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wspierające Stowarzyszenia ustaje na skutek wykreślenia członka z listy Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu:
1.) pisemnego wypowiedzenia członkostwa złożonego Zarządowi Stowarzyszenia,
2.) likwidacji członka wspierającego,
3.) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
a.) trwałego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań,
b.) działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
c.) działalności na szkodę Stowarzyszenia,
d.) innej ważnej przyczyny zawinionej przez członka, który okazałby się niegodnym bycia członkiem Stowarzyszenia.
3. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia ustaje na skutek wykreślenia członka z listy Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu:
1.) pisemnego wypowiedzenia członkostwa złożonego Zarządowi Stowarzyszenia,
2.) śmierci członka, w trybie wykreślenia z datą śmierci,
3.) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
a.) działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
b.) działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c.) innej ważnej przyczyny zawinionej przez członka, który okazałby się niegodnym bycia członkiem Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia informuje członka o ustaniu członkostwa, podając przyczynę wykluczenia lub skreślenia i wskazując jednocześnie środki odwoławcze od decyzji o wykluczeniu lub wykreśleniu.
5. Od uchwały Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członek ma prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o uchwale o odwołaniu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie należy wnieść na piśmie za pośrednictwem Zarządu.
6. Członek, którego członkostwo w Stowarzyszeniu ustało, nie ma żadnych praw do majątku Stowarzyszenia, nie przysługuje mu również zwrot wpłaconych składek i wpisowego.
7. Dwukrotne wysłanie listem poleconym zawiadomienia o wykluczeniu, bądź wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia na ostatni adres podany w deklaracji członkowskiej, traktowany jest, jak prawidłowe zawiadomienie.

 

Rozdział IV  Struktura władz Stowarzyszenia

§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2.) Zarząd Stowarzyszenia,
3.) Komisja Rewizyjna,
4.) Sąd Koleżeński.
2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Ekspertów.
3. Władze Stowarzyszenia mogą powoływać inne organy im podległe i przekazywać tym organom na piśmie niektóre swoje uprawnienia.
4. Powołując organy podrzędne, organ powołujący je określi w regulaminie powołanego organu jego organizację, strukturę, uprawnienia i obowiązki.
5. Sąd Koleżeński może poddać zasadność jego powołania pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Sprawy ogólne.

§ 20
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa dwa lata. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata, a kolejnych cztery. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Udział w Radzie Ekspertów polega na zasadzie dobrowolności i jest dostępny dla wszystkich, posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Przewodniczący Rady Ekspertów powoływany jest przez Zarząd na czas nieokreślony.
4. Szczegółowy tryb wyboru Zarządu Stowarzyszenia określi Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia dokonuje się wg takiej procedury jak ich wyboru. Kadencja członków władz, o których zostały one uzupełnione ubiega wraz z końcem kadencji pozostałych.

§ 21
1. Podejmowanie uchwał na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, może być przedmiotem obrad, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie zostaje utajnione, gdy przynajmniej 10% osób uprawnionych do głosowania wyrazi taką wolę.
3. Władzą właściwą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która decyzję wydała. Jeżeli władza do której należy wnieść odwołanie jest podrzędna względem Zarządu Stowarzyszenia członek może wnieść odwołanie bezpośrednio do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 22
1. Szczegółowy tryb pracy i zasady działania organów Stowarzyszenia, określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Możliwe jest członkostwo tylko w jednym z organów Stowarzyszenia. Członkami organów nie mogą być osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa. Nie dotyczy to Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 23
1. Członkowie organów Stowarzyszenia tracą członkostwo w organach określonych w §20 ust.1 pkt. 2 – 4 w przypadku:
1.) upływu kadencji,
2.) złożenia pisemnej rezygnacji,
3.) odwołania przez organ powołujący,
4.) prawomocnej uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia na skutek niepłacenia składek,
5.) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach organu, którego
są członkami. Utrata członkostwa następuje na wniosek organu. Do czasu rozpatrzenia
wniosku organu przez Walne Zebranie, członek organu zostaje zawieszony w swoich
prawach,
2. Jeżeli zawieszony członek organu ostatecznie nie zostanie odwołany, w tym przypadku dokooptowany członek zostaje odwołany.
3. Członek Rady Ekspertów traci członkostwo w Radzie, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w ust. 1 pkt. pkt. 2 –3.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Do udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosu stanowiącego, uprawnieni są członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
3. Do udziału w obradach Walnego Zebrania w charakterze obserwatorów z głosem doradczym uprawnieni są obok członków wspierających i honorowych, także przedstawiciele Rady Ekspertów oraz zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia goście. Głosu doradczego przedstawicielom Rady Ekspertów i zaproszonym gościom udziela przewodniczący Walnego Zebrania.

§ 25
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1.) uchwalenie Statutu i jego zmian,
2.) uchwalanie „Najważniejszych Kierunków Działań Stowarzyszenia”,
3.) zatwierdzanie regulaminów działania organów Stowarzyszenia,
4.) wybór i odwołanie prezesa oraz członków Zarządu Stowarzyszenia,
5.) wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6.) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
7.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
8.) podejmowanie corocznych uchwał w sprawie ustalania wysokości składek,
9.) określanie wysokości opłaty wpisowej,
10.) powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw,
11.) nadawanie godności członka honorowego,
12.) podejmowania wniesionych pod obrady uchwał we wszystkich sprawach
dotyczących Stowarzyszenia,
13.) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
14.) podejmowanie decyzji o przeniesieniu siedziby Stowarzyszenia,
15.) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie kredytów i pożyczek,
16.) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
17.) określanie górnych limitów zobowiązań Stowarzyszenia podejmowanych samodzielnie
przez Zarząd,
18.) podjęcie uchwały o sposobie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
2. Do podjęcia uchwały o odwołaniu całego Zarządu Stowarzyszenia lub Członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§ 26
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, protokolant.

§ 27
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Na 30 dni przed wyznaczonym terminem, Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Rewizyjnej sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia.

§ 28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1.) z własnej inicjatywy,
2.) najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji organów Stowarzyszenia w celu
przeprowadzenia wyborów władz kolejnej kadencji,
3.) na żądanie lub wniosek Komisji Rewizyjnej,
4.) na pisemny wniosek podpisany przez 1/4 liczby członków, z podaniem porządku obrad.
2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie najpóźniej do 30 dni po otrzymania wniosku lub żądania określonego w ust. 1 pkt. 3 i 4.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29
1. Decyzja o zwołaniu Walnego Zebrania ogłaszana jest przynajmniej 14 dni przed jego
terminem.
2. Zwołujący Walne Zebranie podaje:
1.) termin i miejsce zebrania,
2.) proponowany porządek zebrania,
3.) obowiązującą podczas zebrania liczbę delegatów.

§ 30
1. Walne Zebranie ma prawo do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w przypadku braku quorum, zwołuje się Zgromadzenie w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin, podanym do wiadomości członków wraz z terminem pierwszym. Wówczas Zgromadzenie może podejmować wszelkie uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, uprawnionych do podejmowania uchwał.
2. Głos przewodniczącego Zgromadzenia rozstrzyga w razie równości głosów.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 31
Zarząd Stowarzyszenia, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem.

§ 32
1. Dla ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej 1/2 jego członków, o ile wszyscy zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu w terminie 7 dni przed jego odbyciem. Termin ten nie dotyczy przypadków nadzwyczajnych.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jej prezes, a w przypadku jego nieobecności, wybrany z pozostałych członków Zarządu przewodniczący posiedzenia.

§ 33
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia upoważniony jest:
1.) Prezes samodzielnie,
2.) wiceprezes z dowolnym członkiem Zarządu łącznie.
2. Osoby wymienione w ust.1 mogą udzielać na piśmie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań majątkowych i innych konkretnych sprawach.

§ 34
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 5 członków, z następującym podziałem funkcji:
1.) Prezes Stowarzyszenia, wybierany osobno przez Walne Zebranie, kieruje całością prac
Zarządu Stowarzyszenia,
2.) Wiceprezes, wybierany przez Zarząd z własnego grona, zastępuje Prezesa podczas jego
czasowej nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków,
3.) Skarbnik, wybierany przez Zarząd z własnego grona, zajmuje się rozliczeniami
finansowymi realizowanymi przez Zarząd.
4.) Pozostali członkowie wykonują zadania powierzone przez Prezesa lub jego zastępcę.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
3. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro. Organizację Biura Zarządu i jego kierownika określi Zarząd Stowarzyszenia w regulaminie Biura Zarządu.

§ 35
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1.) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
2.) określanie najważniejszych, bieżących celów Stowarzyszenia oraz opracowanie sposobów
ich realizacji,
3.) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
4.) organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
5.) zaciąganie zobowiązań z zachowaniem górnych limitów, określonych w uchwale Walnego
Zebrania,
6.) realizacja uchwał Walnego Zebrania o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
7.) zawieranie umów o pracę,
8.) wykonywanie wszelkich uchwał Walnego Zebrania,
9.) uchwalanie planów pracy Zarządu,
10.) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz
Stowarzyszenia,
11.) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji organów podrzędnych,
12.) zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności organów podległych,
13.) składanie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań ze swojej działalności
14.) zwołanie Walnego Zebrania
15.) rozpatrywanie wniosków o przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
16.) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
17.) wykluczanie członka Stowarzyszenia w sytuacjach określonych w Statucie,
18.) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
19.) zawieranie porozumień o współpracy,
20.) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych
organizacji, których członkiem jest Stowarzyszenie oraz na imprezy krajowe i
zagraniczne,
21.) wykonywanie innych czynności określonych przez Walne Zebranie.

§ 36
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 37
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 38
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 39
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.) przeprowadzanie kontroli działalności wszystkich organów Stowarzyszenia z własnej
inicjatywy,
2.) kontrola sprawozdania rocznego Zarządu Stowarzyszenia i przedstawienie opinii na
Walnym Zebraniu, na którym będzie ono przyjmowane,
3.) wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie Zarządu Stowarzyszenia,
4.) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności, oraz wniosków o
udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

2. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie, jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie uczynił tego w terminie 14 dni od daty dostarczenia żądania. Komisja Rewizyjna zwołuje również posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie 7 dni od daty dostarczenia żądania.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania wyjaśnień od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 40
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli – z głosem doradczym.
2. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rada Ekspertów

§ 41
W ramach Stowarzyszenia działa Rada Ekspertów, zwana dalej Radą. Rada może dzielić się na zespoły problemowe.

§ 42
1.1. Radę powołuje Zarząd Stowarzyszenia spośród wszystkich członków oraz osób nie będących członkami, a deklarujących działanie na rzecz Stowarzyszenia.
2. Rada ustala kierunki swoich prac na podstawie otrzymanych od Zarządu wytycznych.
3. Radą kieruje powołany przez Zarząd Stowarzyszenia przewodniczący oraz, w razie potrzeby, powołany przez samą Radę wiceprzewodniczący.
4. Rada Ekspertów stanowi głos doradczy Stowarzyszenia, jak również może przygotowywać niezależne opracowania na konkretne zamówienia.

 

Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 43
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1.) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2.) dochody i pożytki z majątku Stowarzyszenia i gromadzonych zbiórek celowych,
3.) dotacje,
4.) darowizny, subwencje, zapisy i spadki,
5.) wpływy z działalności statutowej,
6.) dochody z ofiarności publicznej,
7.) zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
3. Zbiórki celowe nie stanowią majątku Stowarzyszenia.

§ 44
1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.
2. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

§ 45
1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.
2. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe, których wysokość określą regulaminy uchwalone przez Zgromadzenie.

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 46
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.

§ 47
1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatora Stowarzyszenia.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek będzie rozdzielony w częściach ułamkowych, które określi Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku braku sukcesorów Walne Zgromadzenie określi cele społeczne, na jakie ma być przeznaczony majątek.

§ 48
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie dodatkowe regulaminy Stowarzyszenia oraz obowiązujące stosowne przepisy prawne.

§ 49
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz sposobie przeprowadzenia likwidacji i powołaniu likwidatora wymaga większości kwalifikowanej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili jego podjęcia.

* * * * *

podpisy

Permalink do tego artykułu: http://smms.naszeosiedle.pl/statut-stowarzyszenia/