Wydrukuj to Strona

Misja

Naszą misją jest podejmowanie działań  na rzecz prawidłowego funkcjonowania osiedla mieszkaniowego, zwanego dalej Osiedlem. Stwarzanie jego mieszkańcom warunków zmierzających do bezpiecznego i właściwego zamieszkiwania, tworzenie atmosfery miłego sąsiedztwa w ładnym, sprawnym technicznie i dobrze zarządzanym osiedlu, a w szczególności zaś:

1.) organizowanie działań, mających na celu  prawidłowe funkcjonowanie osiedla,

2.) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju infrastruktury osiedlowej, ładu architektonicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego,

3.) krzewienie dobrosąsiedzkich zasad współżycia mieszkańców,

4.) godzenie interesów indywidualnych mieszkańców z dobrem ogólno-osiedlowym,

5.) reprezentowanie oraz ochrona interesów i praw członków Stowarzyszenia wobec władz

państwowych i samorządowych, sądów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

6.) organizowanie zbiórek pieniężnych na wyznaczone cele społeczności osiedlowej,

7.) propagowanie zagadnień prawnych i technicznych związanych z budownictwem, zarządzaniem nieruchomościami i ochroną środowiska naturalnego,

8.) prowadzenie wszelkiej działalności promocyjnej, organizacyjnej, informacyjnej, szkoleniowej i konsultingowej – zgodnie z przepisami prawa.

Permalink do tego artykułu: http://smms.naszeosiedle.pl/misja/