Wydrukuj to Strona

Jak zostać członkiem?

Członkowie Stowarzyszenia.

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.) członków założycieli,
2.) członków zwyczajnych,
3.) członków wspierających,
4.) członków honorowych.

(…)

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
1.) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2.) nie jest pozbawiona praw publicznych,
3.) daje rękojmię realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i akceptuje te cele,
4.) złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i regularnego uiszczania składek członkowskich,
5.) wpłaci wpisowe (najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia).
2. O przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
3. Od negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania przy czym stosowane zażalenia powinno być złożone w terminie 14 dni od ogłoszenia uchwały do Komisji Rewizyjnej.

§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.

§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i nie powoduje utraty praw członkowskich innego rodzaju.

Prawa członków Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członek zwyczajny posiada prawo:
1.) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2.) zaskarżania wszystkich uchwał władz Stowarzyszenia, poza uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3.) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym także jego urządzeń i świadczeń,
4.) zgłaszania umotywowanych wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia do jego organów i domagania się odpowiedzi na nie,
5.) otrzymywania stałej informacji o pracach Zarządu oraz realizacji celów Stowarzyszenia,
6.) udziału w działalności programowo-organizacyjnej,
2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa wymienione w ust.1 pkt. pkt. 3-6, oraz prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jako obserwator z głosem doradczym.

Obowiązki członków Stowarzyszenia.

§ 17
1. Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do:
1.) przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2.) udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania programu Stowarzyszenia,
3.) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia,
4.) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
5.) przestrzegania norm współżycia społecznego,
6.) regularnego wywiązywania się z deklarowanych wobec Stowarzyszenia świadczeń, zobowiązań i składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi zobowiązani są wykonywać obowiązki wymienione w ust. 1 pkt. 1- 5 w zakresie ich dotyczącym.

Permalink do tego artykułu: http://smms.naszeosiedle.pl/jak-zostac-czlonkiem/