Wydrukuj to Strona

Historia działań

Bożena Kiełczewska

W 2014 roku Zarząd planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w kontynuowanie rozmów i korespondencji z Urzędem Dzielnicy Warszawa-Wawer , m.in. w sprawach wyżej wymienionych, a także kontakty z innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________
2013
Po rozwiązaniu z dniem 31.08.2011 r. umowy o administrowanie z firmą BON Biuro Obsługi Nieruchomości Roman Pawłowski – kolejny rok Rada Osiedla, wybrana w 2011 roku przy Stowarzyszeniu Mieszkańców, żeby osiedle mogło nadal funkcjonować jako wspólna społeczność, kontynuowała część tzw. prac administrowania i zarządzania osiedlem.
Podpisane przez każdy dom na osiedlu z firmą Transnec indywidualne umowy wywozu nieczystości płynnych nadal były rozliczane miesięcznie, po odczytaniu liczników zużycia wody, przez zatrudnionego konserwatora – zgodnie z dokonywanym wywozem z szamb zbiorczych przez ta firmę asenizacyjną.
Prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia, po przejęciu większości rozliczeń dotyczących miesięcznych kosztów administracyjnych, łącznie z rozliczaniem wywozu szamba – zajmował się Zarząd Stowarzyszenia przy udziale i pomocy Rady Osiedla.
Rok 2013 – to okres kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W związku z podjętą w poprzednim roku decyzją o zakupie przepływomierza czyli miernika prawidłowości odbioru i rozliczania wywozu nieczystości firmy Ecomes w połowie 2013 r. został on zainstalowany, uruchomiony i sprawdzany.
Niestety nadal nie dostaliśmy odpowiedzi od Pani Agaty Tarnowskiej, następcy prawnej i właścicielki działek objętych służebnością – po śmierci w 2012 roku Władysława Gawryszewskiego, z którym większość mieszkańców miała podpisaną tzw. ugodę sądową dotyczącą służebności drogi dojazdowej do osiedla oraz korzystania z szamb zbiorczych i portierni, tak więc nadal czekamy na wskazanie numeru konta bankowego, na który mamy płacić kwotę tej służebności.
Zarząd Stowarzyszenia zakończył również temat uregulowania tej służeb-ności w KW właścicielki działek oraz ujawnienia w KW osób przystępujących do tej ugody. Pierwsze wpisy zostały już dokonane. Podobnie jak wpisano do KW kilku osobom z tzw. Wału II – służebność tzw. działki 67 stanowiącej drogę osiedlową. Kolejne zainteresowane osoby są w trakcie załatwiania wpisów.
Również w 2013 r. Zarząd podpisał kolejne , nowe aneksy do umów sprzedaży energii elektrycznej z RWE S.A., tzw. ”Tańsze gniazdko” na okres: 31.07.2013 – 31.12.2016 , co obniży koszty opłat za latarnie osiedlowe, podłączenia pomp nieczystości płynnych do 2 transformatorów na osiedlu oraz
Portierni.
Od lipca 2013 Zarząd także podpisał umowę z Urzędem Dzielnicy War-szawa Wawer na usługi odbioru odpadów komunalnych z Portierni – w cenie 21 zł. (Rozwiązano więc umowę w tym zakresie z firmą Transnec, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Kolejną sprawą, którą zajmował się Zarząd – to oznakowanie ulicy osiedlowej w zakresie dozwolonych prędkości, tabliczki informacyjne itp.
Przy pomocy Rady Osiedlowej, w związku z brakiem nadal profesjonalnego Administratora – Zarząd zajmował się również wieloma pracami tzw. administracyjnymi, takimi jak: zamawianie soli drogowej w okresie zimowym, wszelkiego rodzaju zakupami, naprawami obwodu ulicznego, wymianą żarówek (wraz z usługą podnośnikiem), organizacją konserwacji, napraw, wymianą sterowników, udrażnianiem pomp kanalizacji deszczowej – nadal społecznie, bez żadnego wynagrodzenia.
Mając na względzie konieczność powierzenia zarządzania osiedlem profesjonalnemu Administratorowi, nad którym Rada wspólnie z Zarządem będzie sprawowała nadzór przez szereg tygodni tłumaczyliśmy wielu mieszkań-com naszego osiedla, że aby było możliwe podpisanie umowy z Administra-torem przez Stowarzyszenie, musi ono zrzeszać tzw. większość członków spośród mieszkańców/właścicieli domów osiedla. W efekcie – na dzień 31.12.2013 r. mamy 64 członków (na 76 domów).
I jeszcze jedna sprawa , dotycząca budowy kanalizacji ściekowej w drodze na naszym osiedlu. Zarząd wystąpił – po raz kolejny – do Urzędu Dziel-nicy Warszawa Wawer o włączenie naszego osiedla do projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (gdyż połączono nasze poprzednie pisma z wystąpieniami m.in. z ul. Jeziorowej). Jednocześnie ponownie (poprzednio otrzymaliśmy informację techniczną w 2011 r.) poprosiliśmy MPWiK o warunki techniczne odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych na naszym osiedlu. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że ..: szczegółowe warunki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w tym rejonie będziemy mogli określić dopiero po opracowaniu aktualizacji koncepcji sieci kanalizacyjnej na teren tzw. Pasma Nadwiślańskiego”.
__________________________
2012
Po rozwiązaniu z dniem 31.08.2011 r. umowy o administrowanie z firmą BON Biuro Obsługi Nieruchomości Roman Pawłowski – kolejny rok Rada Osiedla, wybrana w 2011 roku przy Stowarzyszeniu Mieszkańców, żeby osiedle mogło nadal funkcjonować jako wspólna społeczność, kontynuowała część tzw. prac administrowania i zarządzania osiedlem.
Podpisane przez każdy dom na osiedlu z firmą Transnec indywidualne umowy wywozu nieczystości płynnych nadal były rozliczane miesięcznie, po odczytaniu liczników zużycia wody, przez zatrudnionego konserwatora – zgodnie z dokonywanym wywozem z szamb zbiorczych przez ta firmę asenizacyjną.
Prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia, po przejęciu większości rozliczeń dotyczących miesięcznych kosztów administracyjnych, łącznie z rozliczaniem wywozu szamba – zajmował się Zarząd Stowarzyszenia przy udziale i pomocy Rady Osiedla.
Rok 2012 – to okres kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W związku z wieloma zastrzeżeniami dotyczącymi tzw. nacieków i rozliczania wywozu nieczystości płynnych z naszego osiedla Rada Osiedla przy udziale Stowarzyszenia Mieszkańców podjęła szereg rozmów dotyczących zakupu przepływomierza, czyli miernika prawidłowości odbioru i rozliczania wywozu nieczystości. Wybrano firmę Ecomes, niestety nie udało się zainstalować zakupionego urządzenia do końca 2012 roku, prace będą zakończone w 2013 r.
Po śmierci w 2012 roku Władysława Gawryszewskiego, z którym większość mieszkańców miała podpisaną tzw. ugodę sądową dotyczącą służebności drogi dojazdowej do osiedla oraz korzystania z szamb zbiorczych i portierni, wystąpiliśmy do Pani Agaty Tarnowskiej, następcy prawnej i właścicielki działek objętych służebnością, o wskazanie numeru konta bankowego, na który mamy płacić kwotę tej służebności. Niestety nadal nie dostaliśmy odpowiedzi.
Zarząd Stowarzyszenia podjął również temat uregulowania tej służebności w
KW właścicielki działek oraz ujawnienia w KW osób przystępujących do tej ugody. Pierwsze wpisy zostały już dokonane.
Wystąpiliśmy również do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z prośbą o interwencję w związku z nieprawidłowością w użytkowa-niu sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej przez właścicieli domu 54, prowa-dzącej do zbiornika szczelnego. W dniu 05.06.2012 dokonano oględzin – nies-tety Pani Agata Tarnowska nie stawiła się na wezwanie i Inspektor nie został wpuszczony na teren posesji.
W 2013 roku Zarząd planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w kontynuowanie rozmów i korespondencji z Urzędem Dzielnicy Warszawa-Wawer , m.in. w sprawach wyżej wymienionych, a także kontakty z innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________
2011
Firmą administrującą, zgodnie z wyborem dokonanym w 2005 r., była firma: Biuro Obsługi Nieruchomości – Roman Pawłowski, która od 01-02-2006 r. zajmowała się kompleksową obsługę naszego osiedla i rozliczaniem miesięcznych należności z tytułu czynszu, ochrony osiedla, zużycia nieczystości w przeliczeniu na każdy dom oraz innych kosztów wspólnych, ponoszonych przez mieszkańców osiedla. Ochroną zajmowała się firma ALFA Group S.A. , zaś wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników szamb zbiorczych osiedla zajmowała się firma „Transnec”, rozliczana poprzez firmę administrującą BON Roman Pawłowski w imieniu mieszkańców osiedla.
Niestety w związku z tym, że zgodnie z podpisaną umową o administrowanie ilość osób, która rozwiązała umowę z firmą BON Biuro Obsługi Nieruchomości Roman Pawłowski – przekroczyła 10% , umowa ta została rozwiązana z dniem 31.08.2011 r. Żeby osiedle mogło nadal funkcjonowac jako wspólna społeczność – wybrana została, przy Stowarzyszeniu Mieszkańców, Rada Osiedla, która kontynuowała część tzw. prac administrowania i zarządzania osiedlem. Udało się doprowadzić do podpisania indywidualnych umów wywozu nieczystości płynnych przez każdy dom, z firmą Transnec, ale nadal rozliczanych miesięcznie, po odczytaniu liczników przez zatrudnionego konserwatora – zgodnie z dokonywanym wywozem z szamb zbiorczych. przez ta firmę asenizacyjną.
Prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia, po przejęciu większości rozliczeń dotyczących miesięcznych kosztów administracyjnych, łącznie z rozliczaniem wywozu szamba – zajmował się Zarząd Stowarzyszenia przy udziale i pomocy Rady Osiedla.

2011 -był to wyjątkowo trudny, obfitujący w szereg wydarzeń rok. Przede wszystkim Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z Komisją Rewizyjną odbył wiele spotkań, w sprawie podjęcia działań zmierzających do uregulowania spraw wywozu nieczystości płynnych z osiedla i osób niepłacących lub wręcz rozwiązujących umowy o administrowanie i „wypisywanie się z osiedla”. Wystąpiliśmy do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (a następnie do PINB w Warszawie) o udzielenie pisemnej opinii na temat korzystania z sieci ściekowej (i możliwości odbierania ścieków indywidualnie z tzw. przykanalików domowych, zamiast z szamba zbiorczego, usytuowanego poza osiedlem). Zarząd odbył również w 2011 r. wiele spotkań w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Wawer i w ostateczności otrzymalismy odpowiedz od Pana Naczelnika, Krzysztofa Tranda, z Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer potwierdzającą, że zgodnie z otrzymanymi informacjami,
– nie ma możliwości indywidualnego wywozu nieczystości płynnych z tzw.
przykanalikow przydomowych. Zgodnie z pozwoleniami na budowę, –
jedyny możliwy sposób – to korzystanie ze wspólnej sieci kanalizacyjnej ,
odprowadzającej ścieki sanitarne do zbiornika zbiorczego, usytuowanego na
skraju Osiedla przy ul. Wał Miedzeszyński 420 i 420A.
– przy dalszym nieprawidłowym odbieraniu ścieków, winni zanieczyszczeń i
uciążliwości z powodu wjeżdzających na osiedle szambiarek – znajdą się w
sytuacji wyłaczenia ich budynków z użytkowania do czasu dostosowania
się do litery pozwolenia na budowę..
Następnie Zarząd skoncentrował się na wyjaśnieniu statusu prawnego zbiornika szamba głównego, gdyż mieszkanka osiedla p. Zadrożna podniosła zarzut, że ziornik jest usytuowany nielegalnie i nie ma pozwolenia na korzystanie z niego. W rezultacie Zarząd odbyl kolejnych wiele spotkań w stosownych urzędach w celu wyjaśnienia sprawy. Przeprowadzona została tez wizja lokalna . Sprawa jest cały czas w toku, czekamy na ostateczną odpowiedź Urzędu Dzielnicy Wawer.
__________________________
2010
Firmą administrującą, zgodnie z wyborem dokonanym w 2005 r. była nadal firma: Biuro Obsługi Nieruchomości – Roman Pawłowski, która przejęła, począwszy od 01-02-2006 r., kompleksową obsługę naszego osiedla i rozliczanie miesięcznych należności z tytułu czynszu, ochrony osiedla, zużycia nieczystości w przeliczeniu na każdy dom oraz inne koszty wspólne, ponoszone przez mieszkańców osiedla. Ochroną zajmowała się nadal firma ALFA Group S.A. , zaś wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników szamb zbiorczych osiedla zajmowała się w dalszym ciągu firma „Transnec”, rozliczana już poprzez firmę administrującą BON Roman Pawłowski w imieniu mieszkańców osiedla.
Prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia, po przejęciu większości rozliczeń dotyczących miesięcznych kosztów administracyjnych, łącznie z rozliczaniem wywozu szamba przez firmę BON Roman Pawłowski – zajmował się Zarząd Stowarzyszenia.
Rok 2010 – to okres kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Był to wyjątkowo trudny, obfitujący w szereg wydarzeń rok. Przede wszystkim powódź, która dotknęła oczywiście nie tylko członków naszego Stowarzyszenia, czy mieszkańców osiedla, ale poprzez udrażnianie przez Straż Pożarną kanału (rowu) hydrotechnicznego na końcu naszej uliczki osiedlowej, by zapobiec powodzi, związanej z podwyższonym poziomem wód gruntowych, zlikwidowano tzw. mostek nad kanałem melioracyjnym za naszą furtką i bramą, stanowiący naszą jedyną drogę ewakuacyjną do/z osiedla.
Zarząd Stowarzyszenia wystosował pisma i prośby do Burmistrza Urzędu Dzielnicy W-wa Wawer, do Prezydenta m.st. W-wy Pani Hanny Gronkiewicz –Waltz, interweniował do Straży Pożarnej i Straży Miejskiej o przywrócenie/naprawienie naszej drowi ewakuacyjnej dojazdowej – niestety bez skutku. ZDM odpowiedzial podobnie, jak wszystkie inne instytucje, że decyzja o rozbióce niedrożnego w wyniku wieloletnich zaniedbań przepustu była koniecznością, dzialka nie znajduje się we władaniu tut. Urzędu Dzielnicy Wawer, a sam przepust ze zjazdem zostały wykonane nielegalnie, bez stosownych uzgodnień i pozwoleń.
Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z Komisją Rewizyjną odbył wiele spotkań
m.in. z Panią Mecenas Ewą Zielińską – Perka w sprawie podjęcia działań zmierzających do uregulowania spraw wywozu nieczystości płynnych z osiedla i osób niepłacących lub wręcz rozwiązujących umowy o administrowanie i „wypisywanie się z osiedla”. Wystąpiliśmy do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (a następnie do PINB w Warszawie) o udzielenie pisemnej opinii na temat korzystania z sieci ściekowej (i możliwości odbierania ścieków indywidualnie z tzw. przykanalików domowych, zamiast z szamba zbiorczego, usytuowanego poza osiedlem).
Zarząd odbył ponownie wiele spotkań z władzami Urzędu m.st. W-wy Dzielnicy Warszawa – Wawer, m.in. w sprawie:
– ponownego podjęcia rozmów na temat nieuregulowanego dojazdu do
Osiedla (ugoda sądowa z Panem W. Gawryszewskim)
– planowanej budowy kolektora i możliwości uzyskania dotacji unijnych na ten cel dla członków Stowarzyszenia.
Wystosowaliśmy również pismo do MPWiK w W-wie z prośbą o określenie
warunków technicznych podłączenia naszego osiedla do kanalizacji miejskiej. Otrzymaliśmy odpowiedź, że projektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej na terenie tzw. Pasma nadwiślańskiego (kolektor W) jest w trakcie realizacji – ale termin rozbudowy sieci nie jest znany.
Zarząd również uaktualnił zmianę Regonu Stowarzyszenia według obowią-
zującej nowej Klasyfikacji Działalności PKD we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń.

W 2011 roku Zarząd planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w kontynuowanie rozmów i korespondencji z Urzędem Dzielnicy Warszawa-Wawer , m.in. w sprawach wyżej wymienionych, przeprowadzenie rozeznania w kwestii podpisania umów indywidualnych na wywóz nieczystości płynnych z szamba zbiorczego osiedla, a także kontakty z innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________
2009
Firmą administrującą, zgodnie z wyborem dokonanym w 2005 r. była nadal firma Biuro Obsługi Nieruchomości – Roman Pawłowski, która przejęła, począwszy od 01-02-2006 r., kompleksową obsługę naszego osiedla i rozliczanie miesięcznych należności z tytułu czynszu, ochrony osiedla, zużycia nieczystości w przeliczeniu na każdy dom oraz inne koszty wspólne, ponoszone przez mieszkańców osiedla. Ochroną zajmowała się nadal firma ALFA Group S.A. , zaś wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników szamb zbiorczych osiedla zajmowała się w dalszym ciągu firma „Transnec”, ale rozliczana już poprzez firmę administrującą BON Roman Pawłowski w imieniu mieszkańców osiedla , a nie Stowarzyszenie.
Prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia, po przejęciu większości rozliczeń dotyczących miesięcznych kosztów administracyjnych, łącznie z rozliczaniem wywozu szamba przez firmę BON Roman Pawłowski – zajmował się Zarząd Stowarzyszenia.
Rok 2009 – to okres kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Stowarzyszenia w ciągu roku 2009 wystosował wiele różnych pism, m.in. w sprawie kontroli Straży Miejskiej przy udziale Urzędu Dzielnicy, dotyczącej posiadania umów na segregacje nieczystości stałych oraz wywóz nieczystości płynnych.
Zarząd odbył ponownie wiele spotkań z władzami Urzędu m.st. W-wy Dzielnicy Warszawa – Wawer, m.in. w sprawie:
– planowanej budowy kolektora i możliwości uzyskania dotacji unijnych na ten cel dla członków Stowarzyszenia.,
– planowanego podziału naszego osiedla w związku z budową osiedlą za płotem Wału 420A – zgodnie z wyłożonym nowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zarząd dokonał również zmiany Regonu Stowarzyszenia według obowiązu-
jącej nowej Klasyfikacji Działalności PKD oraz uaktualnił o tą zmianę wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń.

W sprawie dot. Lidii Zadrożnej i jej córki Agaty Zadrożnej (nie płacących za 2 domy na osiedlu)- odbyła się w dniu 1 kwietnia 2009 r. (w związku ze złożoną Apelacją dot. wyroku Sądu z dnia 31 marca 2008) – ostatnia – sprawa sądowa, przed Sądem Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie, zakończona oddaleniem powództwa, gdyż „….nie zostało udowodnione, że powodowe Stowarzyszenie jest posiadaczem nieruchomości pozwanej…..”.

W 2010 roku Zarząd planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w kontynuowanie rozmów i korespondencji z Urzędem Dzielnicy Warszawa-Wawer , m.in. odnośnie planowanej budowy kolektora ścieków, budowy nowego Osiedla przy ul. Wał Miedzeszyński 424 oraz planowanego podziału osiedla w związku z tą budową, a także kontakty z innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________
2008
Firmą administrującą, zgodnie z wyborem dokonanym w 2005 r. była nadal firma Biuro Obsługi Nieruchomości – Roman Pawłowski, która przejęła, począwszy od 01-02-2006 r., kompleksową obsługę naszego osiedla i rozliczanie miesięcznych należności z tytułu czynszu, ochrony osiedla, zużycia nieczystości w przeliczeniu na każdy dom oraz inne koszty wspólne, ponoszone przez mieszkańców osiedla. Ochroną zajmowała się nadal firma ALFA Group S.A. , zaś wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników szamb zbiorczych osiedla zajmowała się w dalszym ciągu firma „Transnec”, ale rozliczana już poprzez firmę administrującą BON Roman Pawłowski , a nie Stowarzyszenie.
Rok 2008 – to okres kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Stowarzyszenia w ciągu roku 2008 wystosował kilka różnych pism, odbył ponownie wiele spotkań z władzami Urzędu m.st. W-wy Gminy Warszawa – Wawer, m.in. w sprawie:
– planowanej budowy kolektora i możliwości uzyskania dotacji unijnych na ten cel dla członków Stowarzyszenia.,
– planowanego podziału naszego osiedla w związku z budową osiedlą za płotem Wału 420A – zgodnie z wyłożonym nowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W sprawie dot. Lidii Zadrożnej i jej córki Agaty Zadrożnej (nie płacących za 2 domy na osiedlu)- odbyła się sprawa sądowa, zakończona wyrokiem Sądu z dnia 31 marca 2008 r., od którego Stowarzyszenie (podobnie jak strona przeciwna) złożyło w dniu 16.06.2008 r. – Apelację.
Prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia, po przejęciu większości rozliczeń dotyczących miesięcznych kosztów administracyjnych, łącznie z rozliczaniem wywozu szamba przez firmę BON Roman Pawłowski – zajmował się Zarząd Stowarzyszenia.
W 2009 roku Zarząd planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w kontynuowanie rozmów i korespondencji z Gminą Warszawa-Wawer , m.in. odnośnie planowanej budowy kolektora ścieków, występowanie przed Sądem Apelacyjnym w sprawie toczącego się już latami postępowania przeciwko Lidii i Agacie Zadrożnym oraz wystąpienie na drogę sądową przeciwko innym uchylającym się od płacenia członkom Stowarzyszenia, a także kontakty z innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________
2007
Firmą administrującą, zgodnie z wyborem dokonanym w 2005 r. była nadal firma Biuro Obsługi Nieruchomości – Roman Pawłowski, która przejęła, począwszy od 01-02-2006 r., kompleksową obsługę naszego osiedla i rozliczanie miesięcznych należności z tytułu czynszu, ochrony osiedla, zużycia nieczystości w przeliczeniu na każdy dom oraz inne koszty wspólne, ponoszone przez mieszkańców osiedla. Ochroną zajmowała się nadal firma ALFA Group S.A. , zaś wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników szamb zbiorczych osiedla zajmowała się w dalszym ciągu firma „Transnec”, ale rozliczana już poprzez firmę administrującą , a nie Stowarzyszenie.
Rok 2007 – to okres kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Stowarzyszenia wystosował kilka różnych pism, odbył ponownie wiele spotkań z władzami Urzędu m.st. W-wy Gminy Warszawa – Wawer, m.in. w sprawie:
– planowanej budowy kolektora i możliwości uzyskania dotacji unijnych na ten cel dla członków Stowarzyszenia.,
– planowanego podziału naszego osiedla w związku z budową osiedlą za płotem Wału 420A – zgodnie z wyłożonym nowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W sprawie dot. Lidii Zadrożnej i jej córki Agaty Zadrożnej (nie płacących za 2 domy na osiedlu)- odbyły się 2 sprawy sądowe w 2007 r. zakończone wyrokiem Sądu już w 2008 r., od którego Stowarzyszenie złożyło w dniu 16.06.2008 r. Apelację.
Prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia, po przejęciu większości rozliczeń dotyczących miesięcznych kosztów administracyjnych, łącznie z rozliczaniem wywozu szamba przez firmę BON Roman Pawłowski – zajmował się Zarząd Stowarzyszenia.
W 2008 roku Zarząd planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w kontynuowanie rozmów i korespondencji z Gminą Warszawa-Wawer , m.in. odnośnie planowanej budowy kolektora ścieków, występowanie przed Sądem Apelacyjnym w sprawie toczącego się już latami postępowania przeciwko Lidii i Agacie Zadrożnym oraz wystąpienie na drogę sądową przeciwko innym uchylającym się od płacenia członkom Stowarzyszenia, a także kontakty z innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________
2006
Firmą administrującą, zgodnie z wyborem dokonanym w 2005 r. była firma Biuro Obsługi Nieruchomości – Roman Pawłowski, która przejęła, począwszy od 01-02-2006 r., kompleksową obsługę naszego osiedla i rozliczanie miesięcznych należności z tytułu czynszu, ochrony osiedla, zużycia nieczystości w przeliczeniu na każdy dom oraz inne koszty wspólne, ponoszone przez mieszkańców osiedla. Ochroną zajmowała się nadal firma ALFA Group S.A. , zaś wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników szamb zbiorczych osiedla zajmowała się w dalszym ciągu firma „Transnec”, ale rozliczana już poprzez firmę administrującą , a nie Stowarzyszenie.
Rok 2006 – to okres kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Stowarzyszenia wystosował szereg różnych pism, odbył ponownie wiele spotkań z władzami Urzędu m.st. W-wy Gminy Warszawa – Wawer, m.in. już z nowym burmistrzem naszej gminy, m.in. w sprawie:
– planowanej budowy kolektora i możliwości uzyskania dotacji unijnych na ten cel dla członków Stowarzyszenia.,
– planowanego podziału naszego osiedla – zgodnie z wyłożonym nowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W sprawie dot. Lidii Zadrożnej i jej córki Agaty Zadrożnej (nie płacących za 2 domy na osiedlu)- odbyła się 1 sprawa sądowa, niestety nie ostatnia, gdyż obie Panie wystąpiły o tzw. powództwo wzajemne i Sąd postanowil połączyć obie sprawy, czekamy na wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy. Przypominamy, że w/w osoby nie są już członkami Stowarzyszenia, tzn. Pani Lidia Zadrożna i jej córka Agata Zadrożna – same zrezygnowały z członkostwa, w 2002 roku, ale są winne Stowarzyszeniu opłaty za ponad 4 lata bezumownego korzystania ze wspólnej przepompowni i części wspólnych.
Prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia, po wypowiedzeniu umowy firmie: Biuro Rachunkowe „ANEKS” i przejęciu większości rozliczeń dotyczących miesięcznych kosztów administracyjnych, łącznie z rozliczaniem wywozu szamba przez firmę BON Roman Pawłowski – zajmował się Zarząd Stowarzyszenia.
W 2007 roku Zarząd planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w kontynuowanie rozmów i korespondencji z Gminą Warszawa-Wawer , m.in. odnośnie planowanej budowy kolektora ścieków, występowanie przed Sądem w sprawie zakończenia toczącego się już latami postępowania przeciwko Lidii i Agacie Zadrożnym oraz wystąpienie na drogę sądową przeciwko innym uchylającym się od płacenia członkom Stowarzyszenia, a także kontakty z innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________
2005
Firmą administrującą była do 31.10.2005 r. spółka cywilna „M2” Dolińska, Gendek, która rozliczała co miesiąc należności z tytułu czynszu, ochrony osiedla, zużycia nieczystości w przeliczeniu na każdy dom oraz inne koszty wspólne, ponoszone przez mieszkańców osiedla. W związku z coraz większym niezadowoleniem z obsługi przez tą firmę – została rozwiązana umowa i w miesiącach listopad i grudzień ‘2005 r. funkcję administratora pełnił Zarząd Stowarzyszenia, a ochroną osiedla zajmowała się firma ALFA Group S.A. Wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników szamb zbiorczych osiedla zajmuje się w dalszym ciągu firma „Transnec”.
Rok 2005 – to okres kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Stowarzyszenia wystosował szereg kolejnych pism, odbył wiele spotkań z władzami Urzędu m.st. W-wy Gminy Warszawa – Wawer, z Zarządem Dróg Miejskich, m.in. w sprawie:
– dokończenia budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wał Miedzeszyński z ul. Chodzieską;
– przesunięcia ekranow, w celu zapewnienia lepszej widoczności przy zjeżdzie z drogi lokalnej na ulicę Wal Miedzeszyński;
– ustawienia tablic z nazwami ulic w celu ułatwienia dojazdu do osiedla;
– planowanej budowy kolektora i możliwości uzyskania dotacji unijnych na ten cel dla członków Stowarzyszenia.
W sprawie dot. Lidii Zadrożnej i jej córki Agaty Zadrożnej (nie płacących za 2 domy na osiedlu)- wystosowaliśmy kilka próśb o ostateczne wyznaczenie terminu w sprawie, odbyły się w 2005 roku 2 spotkania z Przewodniczącym Sądu, który zmienił swoją lokalizację , stąd to opóźnienie. Przypominamy, że w/w osoby nie są już członkami Stowarzyszenia, tzn. Pani Lidia Zadrożna i jej córka Agata Zadrożna – same zrezygnowały z członkostwa, w 2002 roku, ale są winne Stowarzyszeniu opłaty za ponad 3 lata bezumownego korzystania ze wspólnej przepompowni i części wspólnych.
W 2005 roku po 2 kolejnych rozprawach zakończyła się sprawa o wznowienie postępowania, które nadało własność gruntową Panu W. Gawryszewskiemu bez naszego udziału , jako strony w sprawie, i bez jednoczesnego ustanowienia służebności drogi koniecznej dla całego osiedla. Niestety Sąd uznał, ze Stowarzyszenie nie miało tzw. legitymacji prawnej, gdyż nie istniało jeszcze w 2000 r., gdy Pan W. Gawryszewski dostał ten teren.
Prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia oraz sprawozdaw-czością wobec Urzędu Skarbowego nadal zajmowało się Biuro Rachunkowe „ANEKS”.
Udało się również dokończyć formalności związane z przepisaniem umowy ze Stoen’em , dotyczącej portierni na osiedlu i podłączenia centrali telefonicznej.
Od 01.01.2006 r. administrowanie osiedlem prowadzić będzie całościowo Biuro Obsługi Nieruchomości Roman Pawłowski.
Natomiast Zarząd w 2006 roku planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w kontynuowanie rozmów i korespondencji z Gminą Warszawa-Wawer odnośnie planowanej budowy kolektora ścieków oraz z innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________
2004
Zarząd Stowarzyszenia wystosował szereg kolejnych pism, odbył wiele spotkań z władzami Urzędu m.st. W-wy Gminy Warszawa – Wawer oraz np. Zarządu Dróg Miejskich m.in. w związku z poszerzaniem ulicy Wal Miedzeszyński i dodatkowego zjazdu na jezdnię lokalną. Udało się wywalczyć realizację naszego postulatu wykonania zjazdu do zawracania i wjazdu na jezdnię lokalna w pobliżu ulicy Chodzieskiej, zamiast planowanego zawracania przy ul. Skalnicowej.
Dodatkowo w dniu 04.02.2004 r. r. zapadł zaoczny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi w związku ze złożonym pozwem o zapłatę w stosunku do osób niepłacących, tj. Pani Jaśminy Paszkiewicz, zamieszkującej na naszym osiedlu do sierpnia 2003 r. i wykluczonej ze Stowarzyszenia Mieszkańców decyzją Zarządu. Po otrzymaniu wyroku Pani Paszkiewicz zapłaciła w końcu należna kwotę zaległości.
W stosunku do Pani Lidii Zadrożnej i jej córki Agaty Zadrożnej (niepłacących za 2 domy na osiedlu)- odbyły się w 2004 roku 2 sprawy sądowe, czekamy na kolejny (podobno już ostatni według zapewnień Pani Sędziny) termin. Przypominamy, że w/w osoby nie są już członkami Stowarzyszenia, tzn. Pani Lidia Zadrożna i jej córka Agata Zadrożna – same zrezygnowały z członkostwa, w 2002 roku.
W toku jest również sprawa o wznowienie postępowania, które nadało własność gruntową Panu W. Gawryszewskiemu bez naszego udziału , jako strony w sprawie, i bez jednoczesnego ustanowienia służebności drogi koniecznej dla całego osiedla.
Począwszy od dnia 01.01.2004 r. prowadzeniem spraw księgowości
Stowarzyszenia oraz sprawozdawczością wobec Urzędu Skarbowego zajmuje się Biuro Rachunkowe „ANEKS”, z którym Zarząd podpisał pod koniec grudnia 2003 r. umowę.
Uchwalą Zarządu, od dnia 01.01.2004 r. podwyższona została kwota z tytułu miesięcznych opłat tzw. kosztów i wydatków wspólnych-do wysokości 30,00 zł.
W 2005 roku Zarząd planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w to-czące się sprawy sądowe, tj. o wznowienie postępowania w sprawie drogi koniecznej oraz w sprawie pozwów o zapłatę, kontynuowanie rozmów i korespondencji z Gminą Warszawa-Wawer i innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________
2002, 2003
W dalszym ciągu firmą administrującą jest firma „M2”, która rozlicza co miesiąc należności z tytułu czynszu, ochrony osiedla, zużycia nieczystości w przeliczeniu na każdy dom oraz inne koszty wspólne, ponoszone przez mieszkańców osiedla, zaś wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników szamb zbiorczych osiedla zajmuje się kolejny rok firma „Transnec”.
W dniu 24.03.2003 r. zakończyło się, toczące się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Wydział II Cywilny, postępowanie (sygn. akt. II Ns 1425/02), z prywatnego wniosku 62 rodzin mieszkańców osiedla o uregulowanie sytuacji drogi dojazdowej do osiedla – poprzez podpisanie ugody sądowej. Ustalono miesięczną opłatę w wysokości 20,00 zł. od rodzin podpisujących w/w ugodę (ostatecznie 57 domów) na rzecz Władysława Gawryszewskiego z tytułu ustanowionych służebności drogi koniecznej oraz służebności gruntowych, polegających na prawie korzystania z zespołu szamb zbiorczych oraz portierni.
Wobec powyższej ugody wypowiedziano umowę najmu Stróżówki i począwszy od kwietnia 2003 r. osiedle nie płaci już czynszu na Portiernię, tylko ponosi koszty zużytej energii elektrycznej, wywożonych śmieci, korzystania z telefonu itp.
Z uwagi na fakt iż podpisanie w/w ugody przez większość, ale nie wszystkich, mieszkańców osiedla – jest tylko czasowym rozwiązaniem sprawy drogi dojazdowej do osiedla oraz w związku z liczną korespondencją, napływającą sukcesywnie do Stowarzyszenia od Pani Lidii Zadrożnej, córki Pana Władysława Gawryszewskiego, z różnego rodzaju kolejnymi żądaniami
i groźbami „zamknięcia stróżówki i zbiorników szamb zbiorczych” – Zarząd Stowarzyszenia wystosował szereg pism, odbył wiele spotkań z władzami Urzędu Gminy Warszawa – Wawer. Opisując nieprawidłowości i błędne decyzje dotyczące naszego osiedla skierowaliśmy pisma do: Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wawer, do Prezydenta m. st. Warszawy, Pana Lecha Kaczyńskiego, do Biura Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kastratu.
Z uzyskanych odpowiedzi jednoznacznie wynika, że mimo iż Pan Władysław Gawryszewski nabył własność swojej nieruchomości już po wydaniu decyzji podziałowych i pozwoleń na budowę osiedla „Przy Wale”, a w momencie wydawania w/w decyzji obecna własność Pana W. Gawryszewskiego była wówczas we władaniu Zarządu Dróg Miejskich – to sprawa uzyskania dostępu do ulicy mogła zostać uregulowana jedynie na drodze postępowania sądowego o ustanowienie drogi koniecznej. Jednocześnie informuje się nas, że zarówno w projekcie z 1977 roku , jak i w obecnej koncepcji planowane są drogi KUd i KUln Nowozabielska, przecinające w poprzek nasze osiedle i umożliwiające w przyszłości prawidłowy dojazd do niego.
Jednocześnie zapewniono nas, że projekt planu nie przewiduje drogi publicznej łączącej osiedle z ul. Masłowiecką, a istniejący przejazd przez rów hydrotechniczny (melioracyjny) stanowił roboczy dojazd na etapie budowy osiedla i jako tzw. „samowola budowlana” nie może stanowić dojazdu do osiedla w świetle obowiązujących przepisów i wydano decyzję nakazującą jego rozbiórkę.
Ponadto Zarząd wystąpił w dniu 03.06.2003 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi z wnioskiem o wznowienie postępowania, które nadało własność gruntową Panu W. Gawryszewskiemu bez naszego udziału , jako strony w sprawie, i bez jednoczesnego ustanowienia służebności drogi koniecznej dla całego osiedla – sprawa w toku.
Dodatkowo w dniu 11.07.2003 r. Zarząd złożył do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi 3 pozwy o zapłatę w stosunku do osób niepłacących, tj. Pani Lidii Zadrożnej (2 domy na osiedlu) oraz Pani Jaśminy Paszkiewicz, zamieszkującej na naszym osiedlu do sierpnia 2003 r. W/w osoby nie są już członkami Stowarzyszenia, tzn. Pani Lidia Zadrożna i jej córka Agata Zadrożna – same zrezygnowały z członkostwa, zaś Pani Jasmina Paszkiewicz decyzją Zarządu została wykluczona.
Rok 2003 – był rokiem, w którym upłynęła pierwsza kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W dniu 11.12.2003 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, podczas którego przeprowadzono wybory władz kolejnej kadencji.
Prezesem ponownie została wybrana Pani Bożena Kiełczewska. Pozostali członkowie Zarządu to:
– Pan Piotr Makowski – wiceprezes (2 kadencja)
– Pan Bogdan Pytlarczyk – sekretarz (2 kadencja)
– Pan Maciej Machnowski – skarbnik
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Aleksander Siwek.
Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej to:
– Pan Grzegorz Ciastoń (2 kadencja)
– Pan Marek Ziółkowski (2 kadencja).
Jednocześnie uchwalono, że od dnia 01.01.2004 r. podwyższona zostaje
kwota z tytułu miesięcznych opłat tzw. kosztów i wydatków wspólnych – do wysokości 30,00 zł.
Począwszy od dnia 01.01.2004 r. prowadzeniem spraw księgowości Stowarzyszenia oraz sprawozdawczością wobec Urzędu Skarbowego będzie zajmowało się Biuro Rachunkowe „ANEKS”, z którym Zarząd podpisał pod koniec grudnia 2003 r. umowę.
Według sprawozdań finansowych za rok 2003, rok obrachunkowy, zakończony 31.12.2003 r. – został zamknięty kwotą: 12.570,16 zł., stanowiącą nadwyżkę przychodów statutowych nad kosztami (wielkość dodatnia), czyli tzw. różnicę zwiększającą przychody roku następnego. Po stronie zobowiązań pozostaje kwota: 9.529,98 zł., zaś po stronie należności od członków Stowarzyszenia znajduje się kwota: 21.513,00 zł., dlatego też, mimo tak olbrzymiej nadwyżki przychodów nad kosztami, w kasie i na rachunku bankowym Stowarzyszenia na dzień 31.12.2003r. jest tylko kwota w wysokości: 1.773,14 zł.
W 2004 roku Zarząd planuje dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia w to-
czące się sprawy sądowe, tj. o wznowienie postępowania w sprawie drogi koniecznej oraz w sprawie pozwów o zapłatę, kontynuowanie rozmów i korespondencji z Gminą Warszawa-Wawer i innymi urzędami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedla.
__________________________

Permalink do tego artykułu: http://smms.naszeosiedle.pl/historia-dzialan/